Õppe korraldus

Õppekorralduse alused

Koolitusele registreerimiseks täitke eelregistreerimise küsimustik kooli koduleheküljel, lisades enda kontaktandmed. (vastavalt taotletava juhtimisõiguse kategooriale). Võtame Teiega ühendust nädala jooksul.

Seejärel kuulutame välja avaloengu. Vastav info on leitav kooli koduleheküljel ja valla teatetahvlitel. Saadame Teile kutse ka e-posti aadressile.

B-kategooria esmaõppe algastme koolitus toimub reeglina kaks korda aastas. Esimene õpperühm alustab tööd septembris ja õppetöö lõpeb orienteeruvalt detsembris, teine õpperühm alustab tööd jaanuaris ja õppetöö lõpeb orienteeruvalt mais.

A1-, A2-, A-, BE-kategooriate ja lõppastme koolitus avatakse rühmade täitumisel. Teavitame Teid e-posti vahendusel.

Avaloengul tutvustame õppekava ja kooli töökorraldust. Koolitusega liitujatega sõlmib MTÜ Kose Koolitus koolituslepingu (koolitustingimused) mille õpilane allkirjastab.

Leping sisaldab:

  • kursuse nimetust (vastavalt õppekavale),
  • toimumispaika,
  • kooli esindaja kontaktrandmeid,
  • koolituse mahtu ja maksumust (osade kaupa),
  • kooli ja Rahandusministeeriumi pangarekvisiite.

Palume kaasa võtta koopia ID-kaardist, 1värvifoto (mõõtmetega 3,5×4,5cm) õppesõidukaardile.  Eelnevalt oleks soovitav läbida arstlik kontroll ja omada kehtivat sõidukijuhi tervisetõendit (perearst)!

Seejärel avab kool rühma registreerides selle Transpordiameti e-keskkonnas.

Koolitusest loobumisest teavitab õppija kooli esimesel võimalusel. Õppuri nõudmisel väljastame tõendi läbitud õpingute kohta ja tagastame vastavas mahus ettemakstud koolitusmaksed.

Kokkuleppel kooli esindajaga võib toimuda õppetöö Liikluslab.ee veebikeskkonnas. Juurdepääsu koolitusesle avab sel juhul kool.

Kursuse lõpetamiseks peab õppija sooritama positiivsele hindele kolm vahearvestust, sooritama kooli teooria- ja sõidueksami. Tulemusi hinnatakse viie-palli skaalal.

Õppekava edukal läbimisel väljastab kool tunnistuse (riiklikult kinnitatud, nummerdatud vorm, andmed kantakse Traspordiameti andmebaasi). Tunnistused ja sõidukaardid regitreeritakse vastavas raamatus, õppija kinnitab dokumendi kättesaamist allkirjaga.

Õppetasu kantakse  MTÜ Kose Koolitus arvelduskontole. Makstähtaeg teooriakursuse eest tasumiseks on esimene õppetöö päev, sõidutundide eest tasub reeglina õppija osade kaupa (korraga kümne tunni ulatuses) enne esimest sõidutundi või kümne tunni täitudes. Vajadusel esitab kool arve.

Kõik koolitustasud fikseeritakse koolituslepingus ja neid õppeperioodil ei muudeta. Õppetasu sisaldab ka jaotusmaterjali (õpik, testid) maksumust.

Kose Gümnaasiumi õpilased, kes on valinud Autoõpetuse valikainena on vabastatud teeoriakursuse tasust. Nende ainevaliku kinnitab gümnaasiumi õppejuht.

Õppetöö toimub Kose Gümnaasiumi ruumides (loenguklass ja arvutiklass). Veebikoolitusel liikluslab.ee keskkonnas. Loengud toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti algusega kl 18:30. Ühe loengu kestus on 1,5 tundi (2 ak tundi). Osavõtu registreerib õpetaja e-päeviku vormis.

Kursusel osalejatele laienevad kõik Kose Gümnaasiumi sisekorra-eeskirja nõuded.

Sõiduõpe on individuaalõpe ja toimub graafiku alusel kokkuleppel sõiduõpetajaga.

Õppur on kohustatud sõidutundi mitteilmumisest teavitama sõiduõpetajat hiljemalt plaanilisele õppetööle eelneval päeval. Vastasel korral tasub õpilane ärajäänud tunni eest täismahus.

Kooli asjaajamine ja õppetöö toimuvad reeglina eesti keeles. Vajadusel saab õppida ka vene keeles.

Kõik õppekorraldusega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kooli esindab seejuures vähemalt üks MTÜ Kose Koolitus juhatuse liige.

Koolituse kvaliteedi tagamine

Sõidukijuhi koolituse aluseks on kehtivad riiklikud õppekavad, mida uuendatakse Liiklusseaduse ja vastavate määruste muutudes.

MTÜ Kose koolitus õpetajad on kõik saanud nõuetekohase ettevalmistuse ja omavad pikaajalist sõidukijuhikoolitaja kogemust. Õpetajad läbivad erialase täiendkoolituse (TTK, TLU, TTÜ) iga viie aasta tagant.

Õppetöös kasutatakse tänapäevaseid õppevahendeid ja tehnoloogiat, mida regulaarselt ka uuendatakse. Õppevahendeid hoiustatakse Kose Gümnaasiumi ruumides.

Tagasiside õppuritelt laekub kooli e-aadressile. Saadav informatsioon viiakse asjaosalisteni ja on aluseks koolituse taseme tõstmisel.